sr/construction/politika-kvaliteta

Politika Kvaliteta

Politika Kvaliteta 
preduzeća Tim Kolos Plus d.o.o sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća. Politika kvaliteta zasniva se na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na principima Integrisanog  Sistema  Menadžmenta Kvalitetom u skladu sa medjunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, čiji je osnovni zadatak stalno poboljšavanje kvaliteta celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja korisnika naših usluga,  i obezbedi očuvanje životne sredine, zaštita zdravlja i bezbednost izvršioca procesa.

Politika Kvaliteta preduzeća Tim Kolos Plus d.o.o

  • Stalno praćenje i poboljšavanje zadovoljstva korisnika naših usluga, i sagledavanje zahteva svih zainteresovanih strana   
  • Bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva preduzeća u obezbeđenju  da je IMS kompanije usaglašen sa zahtevima navedenih međunarodnih standarda;  
  • Menadžment sprovodi koordinirane aktivnosti vođenja organizacije i upravljanja njome u odnosu na rizik i prilike 
  • Potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo stalno obrazovanje,  obuka i motivacija;
  • Procesni pristup i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova; 
  • Odabir  kvalitetnih dobavljača i podugovarača kao  važan element konstantnog kvaliteta; 
  •  Angažovanje kvalifikovanih i akreditovanih eksternih servisa,  za specifične oblasti mašinskih instalacija;
  • Zadržavanje postojećih i osvajanje novih klijenata; 
  • Ušteda resurse i energije, smanjenje i eliminacija upotrebe štetnih materija i kontrolisano postupanje sa otpadom; 
  • Preventivno delovanje i obezbedjenje mera u cilju zaštite od zagadjenja i stalno unapredjenje sistema zaštite životne sredine;
  • Sprovodjenje mera zaštite zdravlja zaposlenih i mera bezbedosti na radu, za sve učesnike naših procesa, zaposlene , izvodjače radova i posetioce.

   Back